INFORMÁCIE

Cieľom tridsiateho piateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie35. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKYje prezentácia dosiahnutých výsledkov vo vede a výskume v oblasti mechaniky tekutín a termomechaniky na jednotlivých katedrách a ústavoch vysokých škôl a univerzít v Čechách a na Slovensku. Pre účastníkov konferencie okrem blokov prednášok a diskusných klubov je pripravený spoločenský večer a exkurzia loďou na Vodné dielo Gabčíkovo.

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština, angličtina

Vedecký výbor konferencie:

Doc. Ing. Josef ADAMEC, CSc., ČVUT Praha
Prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc., TU v Košiciach
Doc. Ing. Jozef ČERNECKÝ, CSc., TU vo Zvolene
Doc. Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., TU v Liberci
Prof. Ing. Ladislav DZURENDA, PhD., TU vo Zvolene
Doc. Ing. Karel FRAŇA, Ph.D., TU v Liberci
Prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD., ŽU v Žiline
Prof. RNDr. Zbyněk JAŇOUR, DrSc., UT AV ČR
Ing. Zdeněk JŮZA, Ph.D., ČVUT Praha
Doc. Ing. Branislav KNIŽAT, PhD., STU v Bratislave
Doc. Ing. Ivan KOPAL, PhD., TU v Trenčíne - Púchov
Prof. RNDr. Milada KOZUBKOVÁ, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Jiří LINHART, CSc., ZČU v Plzni
Prof. RNDr. Milan MALCHO, PhD., ŽU v Žiline
Doc. Ing. Jiří MÍKA, CSc., VŠTE v Českých Budejoviciach
Prof. Ing. Milan PAVELEK, CSc., VUT Brno
Prof. Ing. Jaromír PŘÍHODA, CSc., UT AV ČR Praha
Prof. Ing. Miroslav PŘÍHODA, CSc., VŠB-TU Ostrava
Doc. Ing. František RIDZOŇ, CSc., STU v Bratislave
Ing. Jan SKOČILAS, Ph.D., ČVUT Praha
Ing. Blanka SKOČILASOVÁ, Ph.D., UJEP Ústí nad Labem
Doc. Ing. Josef SOUKUP, CSc., UJEP Ústí nad Labem
Doc. Ing. Jaroslav ŠTIGLER, Ph.D., VUT Brno
Prof. Ing. Pavel ŠAFAŘÍK, CSc., ČVUT Praha
Doc. Ing. František URBAN, CSc., STU v Bratislave
Doc. Ing. Ivan VITÁZEK, CSc., SPU v Nitre

Vložné

Vložné pre účastníkov konferencie je 235,- €
V cene vložného je: Tlačený zborník rozšírených abstraktov, zborník príspevkov na USB kľúči, vybrané príspevky v časopise. Súčasťou vložného sú organizačné náklady konferencie, náklady na občerstvenie a sprievodné akcie v rámci konferencie. V prípade neúčasti účastníka nebude poplatok vrátený, je však možné vyslať zástupcu. Stretnutia zástupcov ústavov a katedier sa môžu zúčastniť i sprevádzajúce osoby. Ich program a rozsah požadovaných služieb je nutné dohodnúť zvlášť s organizátormi konferencie, dohodnutý poplatok sprevádzajúcich osôb bude zaplatený v hotovosti v mieste konania konferencie.
Ubytovanie si hradí každý účastník konferencie samostatne v hoteli.

Poplatok má byť zaplatený bankovým prevodom na účet:
Prijímateľ: Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI),
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
IČO: 30808693 DIČ: 2020814818 IČ DPH: nie je platiteľ

Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK38 0900 0000 0000 1149 4886
SWIFT: GIBASKBX
variabilný symbol: ID účastníka

Pozvánka - podklad pre preddavkovú platbu PDF SK

 

Dôležité dátumy

25.03.2016 Záväzná registrácia na 35.stretnutie
25.03.2016
Prihlásenie príspevku a zaslanie rozšíreného abstraktu. stretnutie35@sjf.stuba.sk
20.04.2016 Zaslanie plnej verzie príspevku (max.10 MB).stretnutie35@sjf.stuba.sk
15.04.2016
Úhrada vložného – posledný termín.

Organizačný výbor

Doc. Ing. Karol PRIKKEL, CSc., Predseda
tel.: +421905593735 e-mail: karol.prikkel@stuba.sk
Doc. Ing. Branislav KNÍŽAT, CSc., e-mail: branislav.knizat@stuba.sk
Doc. Ing. Róbert OLŠIAK, PhD., e-mail: robert.olsiak@stuba.sk
Ing. Jozef BEREZNAI, PhD., e-mail: jozef.bereznai@stuba.sk
Alžbeta MENTELOVÁ, e-mail: alzbeta.mentelova@stuba.sk
Ing. Peter MLYNÁR, PhD., e-mail: peter.mlynar@stuba.sk
Ing. Peter MUŠKÁT, PhD., e-mail: peter.muskat@stuba.sk
Ing. Jaroslav ŠUSTEK, e-mail: jaroslav.sustek@stuba.sk

Príspevky budú posielané v elektronickej forme.
Na vypracovanie rozšíreného abstraktu a príspevku je k dispozícií šablóna.
- rozšírený abstrakt (2 strany A4)
- plná verzia príspevku (max. 10 MB)
- vybrané príspevky do vedeckého časopisu (SCOPUS, recenzovaný) vložený priamo do systému časopisu.

Šablony na stiahnutie :

Rozšírený abstrakt vo formáte MS WORD SK

Rozšírený abstrakt vo formáte MS WORD EN

Plná verzia príspevku vo formáte MS WORD SK

Plná verzia príspevku vo formáte MS WORD EN

Ubytovanie:
Ubytovanie zabezpečuje organizačný výbor konferencie na základe požiadaviek účastníkov v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov.
Cena ubytovania:
- 1-posteľová izba 40.-EUR/noc (6 izieb),
- 2-posteľová izba 50,-EUR/noc pri obsadení 1 osobou
- 2-posteľová izba 35,-EUR/osoba/noc
Platba v hotovosti alebo bankovou kartou na recepcii hotela.